Privatlivspoltik for behandling af personoplysninger

Beskyttelser af dine personoplysninger har vores højeste prioritet, uanset om disse data handler om dig, dine transaktioner, dine produkter eller dine serviceydelser.

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne personoplysningspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.Vi skal oplyse dig om, hvordan vi behandler personoplysninger fx i forbindelse med, at du køber eller sælger en bil, indgår en leasingaftale eller en aftale om servicering eller værkstedsbesøg eller ønsker at modtage vores markedsføringsmateriale med information om vores egne og vores samarbejdspartners produkter, services og gode tilbud eller du ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra vores koncernforbundne virksomheder.I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af personoplysninger i den forbindelse.

Formål og typer af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til varetagelse af følgende overordnede formål, afhængig af din konkrete situation:

– Køb/salg eller leasing af biler

– Servicering og værkstedsydelser

– Markedsføring af vores ydelser, herunder som beskrevet i det samtykke, du har givet til direkte markedsføring via e-mail og/eller SMS

– Udarbejdelse af en profil af dig, så du får de informationer, der er vurderet af os som værende af størst værdi for dig ud fra de indsamlede trackingpersonoplysninger og andre personoplysninger, som er indsamlet om dig.

– Generelle formål som fx overholdelse af gældende lovgivning, administration af vores kundeaftaler, statistik og forretningsudvikling.

Typer af personoplysninger

Vi indsamler personoplysninger hos dig og via offentligt tilgængelige kilder som fx motorregistret, CPR-registret mv. og behandler blandt andet følgende kategorier af personoplysninger:

– Navn på ejer eller bruger af bilen

– E-mailadresse og telefonnummer

– Personoplysninger om købshistorik hos os

– Personoplysninger om din bil, f.eks. bilmodel og stamdata

– Informationer fra bilens IT/Styreboks

– Informationer fra salg og servicering af bilen

– Informationer om forsikring af bilen, herunder forsikringsselskab, valgte forsikringer mv.

– Informationer fra serviceeftersyn og obligatoriske syn

– Informationer om finansiering af bilen

– Informationer om førsalgsaktiviteter

– Informationer om åbning, læsning mv. af modtaget elektronisk markedsføring

Automatiserede, individuelle beslutninger (profilering)

Dine personoplysninger anvendes til automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.

I forbindelse med markedsføring, søgning ud fra bilmodel, årgang mv.

Juridisk grundlag for behandling af personoplysninger

Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger til brug for ovenstående formål er følgende:

– Opfyldelse af en kontrakt, fx kontrakt om køb eller salg af en bil, tegning af forsikringer hos forsikringsselskaber, aftaler om finansiering af biler med finansieringsinstitutter, booking og gennemførelse af værkstedsbesøg mv. (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b)

– Vores retlige forpligtelser som dataansvarlig for personoplysningerne (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c)

– Samtykke i forhold til direkte markedsføring og tracking i forbindelse med markedsføring (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a)

– Personoplysningerne kan i visse situationer også blive behandlet til direkte markedsføring og tracking på baggrund af andre juridiske grundlag, f.eks. interesseafvejningsreglen. Derfor kan du opleve, at personoplysningerne i en vis grad kan blive behandlet fremadrettet, selvom samtykket eventuelt trækkes tilbage

– Interesseafvejning i forhold til at dokumentere overholdelse af lovgivningen, evaluere købs- og værkstedsoplevelser samt til at udarbejde statistik (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f)

Kilder:

Personoplysninger indsamles direkte fra dig, dine it-enheder som smartphone, tablet eller computer, fra bilen og de transaktioner, som du gennemfører hos os, fra forsikringsselskaber og fra finansieringsinstitutter. I visse tilfælde sker dette i henhold til et samtykke, som du har afgivet over sådanne forsikringsselskaber og finansieringsinstitutter.

Om indsamlingen er frivillig eller obligatorisk

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig som den registrerede og behandler dine personoplysninger til brug for markedsføringsformål, er det frivilligt af afgive personoplysningerne. Konsekvenserne af ikke at afgive personoplysninger er, at du ikke kan få tilbud, fordele, samarbejdspartnere mv. såfremt personoplysningerne er nødvendige for at vi kan afgive sådanne tilbud, fordele, samarbejdspartnere mv.Ved tilfredshedsundersøgelser og lign. Bestemmer du selv om du vil afgive personoplysninger. Hvis du ikke gør det, kan vi ikke følge op på en evaluering over for dig.Når indsamlingen og behandlingen af personoplysninger sker i forbindelse med salg/køb af biler, leasingaftaler eller servicering/værkstedsbesøg er det obligatorisk for os at indsamle personoplysninger for at kunne indgå og opfylde kontrakten. Konsekvenserne af ikke at give personoplysningerne er, at det ikke er muligt at indgå eller gennemføre en sådan aftale.

Behandlingsprincipper

Vi vil behandle personoplysninger lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til dig.Vores behandling af personoplysninger er undergivet en formålsbegrænsning, hvilket vil sige, at personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål. De må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål.Vi behandler personoplysninger ud fra et princip om dataminimering, hvilket vil sige, at de skal være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles.Personoplysninger skal behandles ud fra et princip om rigtighed, hvilket vil sige, at de skal være korrekte og om nødvendigt ajourførte.Vi behandler personoplysninger ud fra et princip om opbevaringsbegrænsning, hvilket vil sige, at personoplysninger skal opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere dig i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles.Personoplysninger skal behandles ud fra et princip om integritet og fortrolighed, hvilket vil sige, at de skal behandles på et måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for personoplysninger, herunder at de skal beskyttes mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse under anvendelse af passende tekniske eller organisatoriske foranstaltninger.

Risikoanalyse

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til de risici, som konkret er forbundet med vores behandling af personoplysninger.

Overførsel af personoplysninger til databehandlere eller som databehandler

Vi overfører personoplysninger til vores databehandlere, som behandler (herunder opbevarer) personoplysninger på vegne af os. Sådan databehandlinger sker altid i henhold til en skriftlig databehandleraftale. Vi anvender pt. følgende databehandlere:

  • It-leverandøren: CDK-CLOBAL

  • DMS-system: CDK-CLOBAL, AUTODESKTOP

Videregivelse af personoplysninger til tredjeparter

Vi overfører personoplysninger til tredjeparter i forbindelse med køb/salg af biler og leasingaftaler, herunder finansieringsselskaber og forsikringsselskaber. Vi videregiver dine personoplysninger til motorregistret, SKAT, eventuelle finansieringsselskaber, forsikringsselskaber mv., som skal bruge dine personoplysninger i forbindelse med bilkøb, finansiering, modtagelse af købesum, tegning af forsikring, leasingaftaler mv.Såfremt vi modtager henvendelse fra politi (eller anden lignede offentlig myndighed) eller retsvæsen om udlevering af personoplysninger, vil vi foretage udlevering af dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Opbevaringsperiode

Til brug for opfyldelse af kontrakter og tiltag forud, opbevarer vi personoplysninger i overensstemmelse med forældelsesreglerne af civilretlige krav.Til brug for markedsføring opbevarer vi dine personoplysninger i den periode samtykket er gældende og i yderligere 3 år efter det til enhver tid senest udsendte markedsføringsmateriale.Evalueringer mv. opbevares i den periode det er nødvendigt for at analysere og evt. følge op individuelt, dog ikke længere end 1 år fra gennemførelse af evalueringen.Til brug for øvrige formål, herunder lovpligtig dokumentation og iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger opbevares personoplysningerne så længe de er nødvendige ud fra de lovhjemlede forældelsesregler for at ifalde straf.

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger, herunder visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger, rettet til at få slettet personoplysninger, retten til at få begrænset personoplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen, retten til dataminimering, retten til at tilbagekalde et samtykke og retten til at gøre indsigelse mod automatiseret, individuel beslutningstagning.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger og/eller dine rettigheder i forbindelse hermed, er du velkommen til at kontakte os.

Ændring af personoplysningspolitik

Vi kan til enhver tid og uden varsel ændre denne persondatapolitik med virkning for fremtiden. Ved sådanne ændringer sker der orientering af vores brugere på www.kjerulff.dk.

Vores nye persondatapolitik vil herefter være gældende.

Henvendelser

Hvis du har spørgsmål til nærværende persondatapolitik, vores behandling af personoplysninger, berigtigelse eller dit forhold til os i øvrigt, er du velkommen til at rette henvendelse til os på følgende adresse:KJERULFF A/S

SVERIGESVEJ 12
4200 SLAGELSE
58520815

Datatilsynet

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over vores indsamling og behandling af dine personoplysninger:Datatilsynet

Borgergade 28, 5.
1300 København K
Telefon 3319 3200
Mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

Scroll to Top

Test

Book prøvetur